Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Regional utveckling / Internationellt / European Office / European Office praktikantrapporter

European Office praktikantrapporter

Varje termin får praktikanterna vid Region Värmlands Brysselkontor i uppgift att skriva en rapport om ett aktuellt ämne av vikt för Region Värmland. Syftet med rapporten är att öka kunskapen hos Region Värmlands medlemmar och politiker inom ett EU-policyområde.

2022

PM:et undersöker möjliga synergier mellan Leader, Interreg och EUsektorsprogram inom besöksnäringen i Värmland, med särskilt fokus på landsbygden och dess aktörer. Studien har funnit att synergier kan uppnås genom att genomföra eller delta i projekt från olika program i olika faser, exempelvis genom först en förstudie och därefter ett genomförandeprojekt. Samverkan och erfarenhetsutbyten är också särskilt relevanta för att uppnå synergier. Likaså att genomföra projekt i olika program parallellt med varandra kan leda till att de kompletterar varandra och synergier uppstår.

Ladda ner PM om synergier mellan Leader och andra EU-finansieringar (pdf) Pdf, 254 kB.

2021

Syftet med den här rapporten är att undersöka KI-grupper som en möjlig finansieringskälla för regionens innovationsarbete, främst inom den skogliga bioekonomin. Initiativet togs av Dag Hallén, strateg på Region Värmland och Ingrid Jansson, handläggare på Region Värmlands Brysselkontor har fungerat som stöd och bollplank under skrivprocessen. Rapporten bygger på strategiska dokument från EIT, KI-grupper och intervjuer med regionala myndigheter som deltar i KI-grupperna.

Ladda ner PM om KI-grupper (pdf) Pdf, 2 MB.

utfällbara fältet

En presentation som innehåller:

 1. Bakgrund.
 2. En policyram för hållbara produkter.
 3. Sektorer i centrum för cirkulär ekonomi.
 4. Mindre avfall, mer värde.
 5. En cirkulär ekonomi som fungerar för människor, regioner och städer.
 6. Sammanfattning.

Ladda ner presentationen EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi (pdf) Pdf, 32 MB.

2019

I rapporten kartlägga EU:s finansiella stöd till små- och medelstora företag med en särskild inriktning på digital utveckling. Rapporten är indelad i två kapitel där det första kapitlet fokuserar på strategier och policy. Inledningsvis beskrivs Region Värmlands arbete inom regional utveckling och näringslivsfrågor. Därefter presenteras den tidigare EU-kommissionens prioritering "Den digitala inre marknaden", sammanhållningspolitikens tematiska mål om att främja konkurrenskraften hos små och medelstora företag och därefter den nyligen tillträdda EU-kommissionens prioritering om "Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern".

Rapportens andra kapitel kartlägger de EU-program som har en inriktning på små- och medelstora företag och digitalisering. Både pågående och framtida program inkluderas mot bakgrund av att den nya EU-kommissionen nyligen tillträdde och på grund av att nästkommande programperiod 2021-2027 snart inleds.

Ladda ner Små- och medelstora företags möjligheter att få EU-medel för digitalisering (pdf) Pdf, 385 kB.

Under hösten 2018 och våren 2019 har EU:s åtagande gällande klimatet och att ställa om till en hållbar och cirkulär ekonomi intensifierats. EU-kommissionen har presenterat en rad strategier och det finns en tydlig gemensam nämnare för omställningen: Bioekonomi.

Bioekonomi är även ett prioriterat område för Region Värmland, vilket bland annat fastslås i regionens smarta specialiseringsstrategi och i det utpekade strategiområdet "bioekonomi, klimat och energi". Praktikantrapporten för vårterminen 2019 innehåller därför en kartläggning som redogör för EU:s nya strategier och policy som inverkar på bioekonomiområdet, vad det finns för statistik om bioekonomi på europeisk nivå och vilka finansieringsinstrument som kan användas för att finansiera EU-projekt kopplat till bioekonomin.

I rapportens första kapitel presenteras de strategier och policys som är relevanta för utvecklingen av bioekonomin. Bland annat återfinns presentationer av EU:s uppdaterade bioekonomistrategi, strategin om ett klimatneutralt EU 2050 och LULUCF-förordningen.

Med anledning av SCB:s framtagande av bioekonomistatistik i Sverige, på uppdrag av det svenska regionala bioekonominätverket, presenterar kapitel två en undersökning om vad för data det finns om bioekonomi på EU-nivå.

I rapportens sista kapitel presenteras ett gediget finansieringsavsnitt. Avsnittet delas upp utefter EU:s budgetperioder och redogör för de finansieringsmöjligheter som finns i den pågående budgetperioden 2014 - 2020 och hur finansieringsmöjligheterna för 2021 - 2027 förväntas se ut. Klart står att utvecklingen i EU är fördelaktig för Region Värmland.

Ladda ner En cirkulär och hållbar bioekonomi i EU (pdf) Pdf, 631 kB.

I rapporten kartläggs den europeiska pelaren för sociala rättigheter, även kallad den ”sociala pelaren”, samt dess förväntade roll i nästa programperiod (2021-2027). Den sociala pelaren undertecknades i november 2017 av EU-kommissionen, Europaparlamentet och medlemsstaternas regeringar under det socialpolitiska toppmötet i Göteborg, och innehåller 20 principer och rättigheter för ett socialt Europa. De principer och rättigheter som tas upp i den sociala pelaren inkluderar rätten till en rättvis lön, hälso- och sjukvård, livslångt lärande, bättre balans mellan arbete och privatliv, jämställdhet och minimiinkomst.

Rapporten utgår från tre frågeställningar:

 • Vad är den sociala pelaren?
 • Hur ställer sig Sverige, de svenska EU-parlamentarikerna samt SKL till den sociala pelaren?
 • Vilken roll förväntas den sociala pelaren ha i nästa programperiod?

Rapporten diskuterar även de lagförslag som kopplas till den sociala pelaren och hur den kommer till uttryck i förslagen till program och fonder som finns med i EU-kommissionens förslag till långtidsbudget 2021-2027.

Läs Den europeiska pelaren för sociala rättigheter (pdf) Pdf, 649 kB.

2018

Rapporten handlar om arbetet i Vanguardinitiativet, där Region Värmland har varit medlem sedan 14 november 2017. Vanguard har som mål att leda utvecklingen av interregionala samarbeten för att stödja och utveckla världsledande kluster genom att speciellt fokusera på smart specialisering inom vissa områden som är nödvändiga för förnyelsen av industrin. Arbetet utgår från olika arbetsgrupper samt pilotprojekt, där exempelvis värmländska Paper Province är med i en pilot kring bioekonomi. Rapporten ger en inblick i andra regioners erfarenheter av Vanguardinitiativet och tips på hur man som region kan lägga upp arbetet. Totalt intervjuades 4 regionkontor i Bryssel: Central Sweden och Skåne från Sverige samt Narrava och Baskien från Spanien.

Resultaten visar på att medlemskapet i Vanguard öppnar dörrar som är givande för Brysselkontoren, såväl som för regionerna och klustren. Vanguard har ett gott rykte, och ses som ett seriöst nätverk av Kommissionen. För att arbetet ska lyckas i Vanguard krävs det att Brysselkontoret är aktivt, och jobbar strategiskt utifrån regionens möjligheter. Det är viktigt att ha tydliga roller avsatta för arbetet med Vanguard.  För att samarbetet mellan region och kluster ska fungera väl är det centralt att klustren är tydliga med vilka som är deras prioriterade områden. Avslutningsvis är det viktigt att Vanguard har en bred förankring i det dagliga arbetet.

Läs Vanguardinitiativet (pdf) Pdf, 632 kB.

I rapporten undersöks fyra kommuners arbetssätt kring de EU-finansierade sektorsprogrammen. Baserat på intervjuer med representanter från kommunerna Karlstad, Filipstad, Hässleholm och Simrishamn ges en bild över hur organisationen och arbetet med sektorsprogrammen ser ut i respektive kommun. De intervjuade har tjänster som EU-samordnare eller på något annat sätt kunskap om kommunens arbete med sektorsprogrammen. Resultaten från intervjuerna visar på vikten av att ha en EU-samordnare eller en liknande tjänst kopplad till EU-finansiering för att ha ett aktivt arbete med programmen. Interna utbildningar av förvaltningarna är ytterligare något som lyftes upp som framgångsrikt. Dessutom visar intervjuresultaten på positiva erfarenheter av programmen, där det bl.a. kan ge kommunen en internationell profil och vara viktigt i rollen som en attraktiv arbetsgivare.

Läs Rapport om sektorsprogrammen (pdf) Pdf, 609 kB.

Rapporten är en sammanställning av fyra underlag som utarbetats inom ramverket för ett pilotprojekt om industriell omvandling där Region Värmland, Region Dalarna och Region Gävleborg (Norra Mellansverige) deltar. Pilotprojektet koordineras av EU-kommissionen och OECD. Under våren 2018 har OECD organiserat fyra ”peer-to-peer learning workshops” gällande följande tematiska områden:

 • innovation
 • koldioxidsnål ekonomi
 • entreprenörskap
 • inkluderande tillväxt.

Rapporten innehåller underlag som utarbetades gällande de fyra tematiska områdena och ger en introduktion till hur regionerna i Norra Mellansverige arbetar gällande områdena samt de utmaningar som finns. 

Läs Rapport om industriell omvandling (pdf) Pdf, 415 kB.

Läs Annexen (pdf) Pdf, 7 MB.

2017

Rapporten handlar om Värmlands smarta specialiseringsstrategi och hur regionen arbetar för att påverka EU-beslut i en gynnsam riktning. Smart specialisering introducerades inom ramen för strukturfonderna som ett sätt att nyttja resurserna på ett bättre sätt och innebär att en region identifierar områden där det finns potential att utmärka sig och ha komparativa fördelar gentemot andra regioner. Värmlands smarta specialiseringsstrategi innefattar bl.a. värdeskapande tjänster och skogsbaserad bioekonomi.

Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik inledde den 21 december 2016 ett offentligt samråd kring smart specialisering. Region Värmlands European Office arbetar med att påverka EU-besluten och deltog därmed i samrådet. Tillsammans med strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige, där även region Dalarna och region Gävleborg ingår, antogs det dessutom ett positionspapper. Rapporten beskriver arbetet från samråd till påverkan, där Norra Mellansverige bl.a. lyckades att påverka nätverket ERRIN:s (European Regional Research and Innovation Network) positionspapper med att de smarta specialiseringsstrategierna bör genomsyras av ett genusperspektiv.

Läs Case Study - Värmlands smarta specialiseringsstrategi- från samråd till påverkan (pdf) Pdf, 372 kB.

Rapporten kartlägger EU-kommissionens strategi för den digitala inre marknaden med särskilt fokus på digitalisering i offentliga tjänster och e-hälsa för att sedan diskutera hur Värmland arbetar inom området. En av Jean-Claude Junckers prioriteringar som nyvald Kommissionsordförande var att satsa på den digitala inre marknaden vilket bl.a. innefattar att tillgången till digitala varor och tjänster ska öka, att digitala nätverk och tjänster ska blomstra genom rätt förhållanden inom den inre marknaden och att den digitala ekonomin ska maximera sin tillväxtpotential genom fritt uppgiftsflöde.

I Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering är digitalisering i välfärdstjänster ett av de sex prioriterade områdena. De tjänster som landstinget i Värmland har i drift är 11 77 på webben, Mina vårdkontakter och Umo.se. Ytterligare digitala välfärdstjänster är Nya perspektiv som drivs av Region Värmland tillsammans med kommunerna och landstinget. Inom ramen för Nya Perspektiv pågår ett projekt för regional eHälsomyndighet. Det finns även andra initiativ som Experio lab. För att utveckla det digitala spåret är internationell samverkan viktigt. Av den anledningen är Värmlands landsting bl.a. aktiva i nätverket Assembly of European Regions (AER).

Läs Digitalisering i offentliga tjänster (pdf) Pdf, 224 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?