Till startsidan
Start / Kultur / Kulturutveckling / Barn och unga / Ungdomspengar / Projekt- och arrangemangsbidrag

Projekt- och arrangemangsbidrag riktat till unga

Projekt- och arrangemangsbidraget är ett ekonomiskt stöd som är riktat till unga i åldern 13– 25 år och deras initiativ inom kulturområdet. Bidraget avser i första hand stöd till aktiviteter och arrangemang som ger unga möjlighet att utveckla sina intressen och sin delaktighet inom kulturområdet.

Projekt- och arrangemangsbidraget är sökbart för föreningar, kommunala verksamheter och studieförbund. Sökanden måste ha fyllt 18 år.

Aktiviteter och arrangemang som genomförs med stöd av Region Värmland ska vara drogfria.

Det sökbara beloppet är 10 000–50 000 kronor per ansökan. En sökande kan erhålla stöd vid högst ett tillfälle per år.

Stöd beviljas till:

 • aktiviteter och arrangemang som ger unga möjlighet att utveckla sina intressen inom kulturområdet
 • aktiviteter och arrangemang som ökar ungas delaktighet inom kulturområdet.
 • fortbildning (till exempel konferens, kurs)
 • nya och innovativa samarbeten

Stöd beviljas inte till:

 • ordinarie verksamhet
 • aktiviteter och arrangemang inom idrottsområdet
 • årsmöten eller jubileer
 • interna arrangemang (endast för medlemmar)
 • kommersiella arrangemang
 • skolprojekt

Beslut

Beslut fattas normalt inom fyra veckor efter inkommen ansökan. Detta med undantag för semestertider, då det är paus i handläggningen.

Vid bedömning av ansökningar anlitar Region Värmland vid behov sakkunniga inom olika konst- och kulturområden.

Utbetalning

Bidraget betalas ut med hela summan efter beslut om stöd.

Information och kommunikation

Vid kommunikation och information om projekt eller arrangemang ska det tydligt framgå att Region Värmland gett bidrag. Det kan ske genom texten ”Med stöd av Region Värmland” eller genom att texten ”Med stöd av” och Region Värmlands logotyp används i tryckt material, på webbplatser eller annat informationsmaterial. Grafisk manual med logotyp för nedladdning

Redovisning och återbetalning

Redovisning ska lämnas senast tre månader efter projekttidens slut eller arrangemangets genomförande eller om inte särskild ansökan om anstånd lämnats och beviljats av Region Värmland.

Redovisning lämnas på särskild blankett.
Redovisning av projekt- och arrangemangsbidrag Ungdomspengar (pdf) Pdf, 243 kB.

Bidragsmottagare är skyldig att snarast underrätta Region Värmland om väsentliga förändringar i projektet och arrangemanget.

Allmänna villkor

Nedanstående allmänna villkor gäller alla bidragsformer inom kultur- och bildningsnämndens ansvarsområde.

 • Bidraget avser insatser utanför ordinarie verksamhet som bedrivs i projekt- eller arrangemangsform och är avgränsade i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.
 • Ansökan ska lämnas i god tid före projektets/arrangemangets genomförande.
 • För att kunna ansöka om bidrag måste mottagaren ha slutredovisat tidigare beviljade bidrag från Region Värmland.
 • Projekt kan som regel ges stöd i högst tre år. Ansökan ska lämnas varje år. Återkommande arrangemang kan ges stöd under en längre period, men i regel med en nedtrappning av Region Värmlands ekonomiska insats.
 • Bidragsmottagaren har det fulla ansvaret avseende tidsplaner, ekonomi, rapportering och projektets/arrangemangets genomförande.
 • Region Värmland ska ha rätt att hos mottagaren av bidraget följa arbetet och ta del av alla handlingar som kan ge upplysningar om projektet/arrangemanget och dess genomförande.
 • Alla lokaler som används för arrangemang ska ha tillfredsställande tillgänglighet utifrån ett funktionsrättsperspektiv. Arrangören ska på hemsida eller annat lämpligt sätt informera om eventuella begränsningar i tillgängligheten.
 • Beslut om bidrag kan innehålla ytterligare villkor för ett enskilt projekt eller arrangemang.

Beslut om bidrag kan upphävas helt eller delvis om:

 • bidragsbeslutet har fattats utifrån oriktiga eller vilseledande uppgifter från sökanden,
 • förutsättningarna för projektets eller arrangemangets finansiering förändrats på ett väsentligt sätt (till exempel genom väsentligt ökade biljettintäkter eller andra tillkommande intäkter),
 • kostnaden för projektet eller arrangemanget blir väsentligt lägre än beräknat,
 • projektet eller arrangemanget på väsentliga punkter avviker från ansökan,
 • mottagaren använder bidraget för annat ändamål än det avsedda,
 • redovisning trots påminnelser inte lämnats.

Om ett beslut upphävs sedan bidraget betalats ut, kan Region Värmland kräva att bidraget betalas tillbaka helt eller delvis.

Bidrag ges till föreningar som:

 • vilar på en demokratisk grund och ger goda förutsättningar för insyn och inflytande,
 • inte kränker den enskildes mänskliga rättigheter, diskriminerar eller bryter mot principen om allas lika värde,
 • verkar för jämlikhet och jämställdhet,
 • främjar hållbarhet ur de tre dimensioner som omfattas i Agenda 2030: ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet,
 • bedriver sin verksamhet i enlighet med svensk lagstiftning.

Sökande ska på begäran lämna stadgar, bevis om tilldelat organisationsnummer och liknande föreningshandlingar.

Föreningen får inte ha skulder till staten för skatt eller avgifter. Bidrag ges inte heller till organisation som ansökt om konkurs eller är i likvidation.

Enskilda personer eller företag beviljas inte bidrag.

Handledning och hållbarhetsaspekter

Läs dokumentet Handledning och hållbarhetsaspekter – Projekt- och arrangemangsbidrag Ungdomspengar (pdf) Pdf, 107 kB. innan du ansöker.

Övrig information

Din ansökan är allmän handling

En ansökan om bidrag som skickas till Region Värmland är allmän handling. Alla medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar vilket betyder att någon kan begära att få ta del av din ansökan eller redovisning.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Region Värmland behandlar personuppgifter bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Tidigare beviljade bidrag

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?